Legal notice

El presente es un aviso de obligada visualización que regula las condiciones de uso que deben ser observadas y respetadas por los usuarios de esta página web. Es importante leerlo atentamente, ya que el hecho de acceder a ella y utilizar sus materiales implica que el usuario ha leído y acepta, sin reservas, las condiciones que siguen.

 

1. Información general
2. Condiciones de uso de la página web
3. Derechos de propiedad intelectual
4. Limitación de la responsabilidad
5. Política de privacidad
6. Condiciones generales de contratación

Cookie Policy

What are cookies?

Cookies are files that can be downloaded to your computer through websites. They are tools that play an essential role in providing many information society services. Among other things, they allow a website to store and retrieve information about the browsing habits of a user or their device and, depending on the information obtained, they can be used to recognise the user and improve the service offered.

Types of cookies

Based on the entity that manages the domain from where cookies are sent and processes the data obtained, there are two types of cookies: first-party cookies and third-party cookies.

There is also a second classification according to the length of time they remain stored in the user’s browser. They can either be session cookies or persistent cookies.

Finally, there is another classification with five types of cookies based on the purpose for which the data obtained is processed: technical cookies, personalisation cookies, analysis cookies, advertising cookies and behavioural advertising cookies.

Which cookies does Universitat Oberta de Catalunya use?

Universitat Oberta de Catalunya uses the necessary cookies to ensure that the user has a satisfactory experience when browsing our website, so that they can move freely, access areas safely, etc.

We use third-party cookies from Google Analytics in order to compile statistics on the traffic and volume of visits we receive to this website. The table below shows information about these cookies, such as their purpose and duration.

We also use cookies from Symposium that allow us to....

With whom do we share the data obtained through cookies?

We never share the data on our users from the comments or emails that we receive with anyone and nor are they used for marketing purposes.

Configure cookies

Data protection policy for registration with the platform

Who is the controller for your personal data?

The controller for your data is "Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya"

Contact information: Av Tibidabo 39-43

Contact Data Protection Officer: fuoc_pd@uoc.edu

Why do we process your data and what is the legal ground for that processing?

Tractem les dades sol·licitades en el formulari d’alta d’acord amb el consentiment de les persones usuàries per a les següents finalitats: a .- Gestió de l’alta del nou usuari o la nova usuària per al registre dels qui desitgin gaudir dels serveis. Aquesta informació és necessària per a l’accés de l’usuari a la plataforma. b .- Oferir informació sobre esdeveniments realitzats per la Universitat Oberta de Catalunya

How long will we retain your data?

Les dades necessàries per a l’ús de la plataforma i l’enviament d’informació sobre esdeveniments realitzats es conservaran fins que la persona usuària revoqui el seu consentiment lliurement o exerceixi el dret de supressió. En tot cas, una vegada que finalitzi el tractament les dades, es conservaran bloquejades únicament a la disposició d’autoritats, jutges o tribunals per període mínim de tres anys a partir d’aquella data.

Recipients of your data.

No cedim les vostres dades personals. Utilitzem l’eina per a la creació i difusió d’esdeveniments facilitada per SYMPOSIUM (av. Alcalde Barnils, núm. 64, 08190 Sant Cugat del Vallès. Barcelona CIF: B66313776) que ens presta serveis amb les garanties previstes pel Reglament (UE) 2016/679 i a qui hem autoritzat a emmagatzemar les vostres dades en serveis al núvol al territori de la Unió Europea amb totes les garanties del Reglament General de Protecció de Dades.

How can you exercise your rights?

Podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat i oposició al tractament i/o revocar el consentiment mitjançant els procediments següents: a .- Mitjançant un enviament al correu electrònic des d’un compte oficial de Symposium o des del mateix compte de correu donat d’alta a la plataforma. b.- Mitjançant escrit postal dirigit a Av Tibidabo 39-43. Aquest escrit haurà d’anar acompanyat de documentació que acrediti la vostra identitat o la representació de la persona interessada i, si escau, que justifiqui la vostra sol·licitud.

Who protects your rights?

Autoritat Catalana de Protecció de Dades

Which rules do we apply?

- Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades. - Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.