Legal notice

El presente es un aviso de obligada visualización que regula las condiciones de uso que deben ser observadas y respetadas por los usuarios de esta página web. Es importante leerlo atentamente, ya que el hecho de acceder a ella y utilizar sus materiales implica que el usuario ha leído y acepta, sin reservas, las condiciones que siguen.

 

1. Información general
2. Condiciones de uso de la página web
3. Derechos de propiedad intelectual
4. Limitación de la responsabilidad
5. Política de privacidad
6. Condiciones generales de contratación

Cookie Policy

What is a cookie?

A cookie is a small file that is downloaded to the user's computer/phone/tablet when accessing a web page to store and retrieve information about the navigation carried out from that device. This information helps us to improve the quality of our website and the user's experience on it.

With whom do we share the data obtained through cookies?

We never share the data on our users from the comments or emails that we receive with anyone and nor are they used for marketing purposes.

Data protection policy for registration with the platform

Who is the controller for your personal data?

The controller for your data is "Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya"

Contact information: Av Tibidabo 39-43

Contact Data Protection Officer: fuoc_pd@uoc.edu

Why do we process your data and what is the legal ground for that processing?

Tractem les dades sol·licitades en el formulari d’alta d’acord amb el consentiment de les persones usuàries per a les següents finalitats: a .- Gestió de l’alta del nou usuari o la nova usuària per al registre dels qui desitgin gaudir dels serveis. Aquesta informació és necessària per a l’accés de l’usuari a la plataforma. b .- Oferir informació sobre esdeveniments realitzats per la Universitat Oberta de Catalunya

How long will we retain your data?

Les dades necessàries per a l’ús de la plataforma i l’enviament d’informació sobre esdeveniments realitzats es conservaran fins que la persona usuària revoqui el seu consentiment lliurement o exerceixi el dret de supressió. En tot cas, una vegada que finalitzi el tractament les dades, es conservaran bloquejades únicament a la disposició d’autoritats, jutges o tribunals per període mínim de tres anys a partir d’aquella data.

Recipients of your data.

No cedim les vostres dades personals. Utilitzem l’eina per a la creació i difusió d’esdeveniments facilitada per SYMPOSIUM (av. Alcalde Barnils, núm. 64, 08190 Sant Cugat del Vallès. Barcelona CIF: B66313776) que ens presta serveis amb les garanties previstes pel Reglament (UE) 2016/679 i a qui hem autoritzat a emmagatzemar les vostres dades en serveis al núvol al territori de la Unió Europea amb totes les garanties del Reglament General de Protecció de Dades.

How can you exercise your rights?

Podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat i oposició al tractament i/o revocar el consentiment mitjançant els procediments següents: a .- Mitjançant un enviament al correu electrònic des d’un compte oficial de Symposium o des del mateix compte de correu donat d’alta a la plataforma. b.- Mitjançant escrit postal dirigit a Av Tibidabo 39-43. Aquest escrit haurà d’anar acompanyat de documentació que acrediti la vostra identitat o la representació de la persona interessada i, si escau, que justifiqui la vostra sol·licitud.

Who protects your rights?

Autoritat Catalana de Protecció de Dades

Which rules do we apply?

- Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades. - Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.